Novosti

Pratite sve naše novosti!

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske

07 Pro

Ministarstvo Poljoprivrede izdalo je Naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_132_2208.html

Svi lovovlaštenici su dužni osigurati mjere biosigurnosti:

DODATAK I

MJERE BIOSIGURNOSTI KOJE SE MORAJU PRIMJENJIVATI PRIJE, TIJEKOM I NAKON LOVA NA PERNATU DIVLJAČ

  1. Svaki lovoovlaštenik je dužan izraditi plan biosigurnosti koji mora uključiti:

– određivanje odgovorne osobe u lovištu za provedbu biosigurnosnih mjera

– kontakte (ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela) odgovorne osobe i kontakte nadležne ovlaštene veterinarske organizacije i veterinarskog inspektora

– proceduru za vođenje evidencije o svim lovcima koji sudjeluju u lovu na pernatu divljač

– proceduru za odrobljavanje (evisceraciju) i čišćenje odstrijeljene pernate divljači s točno određenim prostorom za tu namjenu

– proceduru za neškodljivo odlaganje, odnosno uništavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla nastalog nakon odstrjela.

  1. Biosigurnosne mjere minimalno uključuju:

– dezinfekciju obuće, opreme i pribora nakon lova na pernatu divljač

– ukoliko se odrobljavanje odvija na području lovišta isto je potrebno organizirati na za to određenim mjestima (prostoru) na kojima je potrebno postaviti kontejner ili odrediti lokaciju za prikupljanje otpada (eviscerirani organi, koža i dr. otpad životinjskog podrijetla)

– evisceracija i čišćenje pernate divljači, ukoliko se odvija kod kuće, treba se odvijati na mjestu na koje perad i ptice u zatočeništvu i ostale životinje nemaju pristup

– za evisceraciju i čišćenje pernate divljači potrebno je koristiti zasebni pribor

– pribor i radne površine za evisceraciju i čišćenje pernate divljači potrebno je oprati i dezinficirati

– otpad nakon evisceracije i čišćenja i korištenu jednokratnu zaštitnu opremu treba odložiti u zasebnu vrećicu kojoj perad i ptice u zatočeništvu ili druge životinje nemaju pristup te zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju otpada

– prijava pronalaska bolesnih i uginulih divljih ptica (uključujući i pernatu divljač) ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji

– uginule divlje ptice potrebno je upakirati u dvostruku pvc vrećicu te dostaviti u najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju

– tijekom rukovanja uginulim divljim pticama, obavezno je korištenje jednokratnih ili gumenih rukavica koje se trebaju neškodljivo odložiti ili ih nakon uporabe oprati sapunom i vodom te dezinficirati

– zabranjeno je hraniti perad, pse i mačke s ostacima odstrijeljene pernate divljači.

  1. Mjere osobne zaštite u slučaju odrobljavanja i čišćenja odstrijeljene pernate divljači:

– tijekom evisceracije i čišćenja pernate divljači potrebno je koristiti rukavice te zasebnu obuću i odjeću, preporučljivo jednokratnu, u protivnom ju je potrebno dezinficirati nakon korištenja

– nakon rukovanja pernatom divljači potrebno je ruke oprati sapunom i vodom ili obrisati maramicama za dezinfekciju

– zabranjeno je jesti, piti i/ili pušiti tijekom evisceracije i čišćenja pernate divljači

– meso pernate divljači koje nije termički obrađeno potrebno je držati odvojeno od ostale hrane te ga je prije konzumacije potrebno termički obraditi (minimalno 70 °C u središtu).


@ Slynetwork.com.